منوی دسته بندی

بیمه مسئولیت وکلای دادگستری

GET STARTED

۰$

Thanks, we will contact you soon

صدور بیمه نامه مسئولیت وکلای دادگستری

You need to select an item to continue

مرحله بعد

لطفا آدرس خود را به طور دقیق و به همراه شهر وارد نمائید

تلفن خود را به همراه کد شهر وارد نمائید مثال: ۰۲۱۷۷۵۷۵۲۷۷

You need to select an item to continue

مرحله بعدSummary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

ثبت اطلاعات

معرفی بیمه نامه

مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در برابر موکلین، به شرح بند الف و ب .

الف) بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و قصور حرفه ای بیمه گذار ( غیر عمد) در انجام وظایف ، خسارت مالی به موکلین وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

ب ) مسئولیت پرداخت حق الزحمه ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه حادثه ، بیمه گذار فوت و یا دچار نقص عضو گردد و ادامه اجرای تعهدات وی در قرارداد وکالت میسر نباشد ، بیمه گر نسبت به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه گذار از موکل اقدام می نماید.

*تبصره ۱ : تعهد بیمه گر در خصوص بند ب مربوط به حق الزحمه قراردادهایی است که یکسال قبل از وقوع حادثه منعقد شده باشد.

*تبصره ۲ : منظور از حادثه ، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که منجر به خسارت بدنی بیمه گذار گردد.

مراحل صدور

راهنمای خرید و صدور الحاقیه:

  1. ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت، بطور کامل تکمیل گردد.
  2. پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
  3. پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد(پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
  4. پس از اعلام نرخ و شرایط توسط بیمه گر به متقاضی، در صورت تایید کتبی آن توسط متقاضی بیمه گر اقدام به صدور بیمه نامه می نماید.
  5. بیمه نامه در سیستم ثبت گردیده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
  6. بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.


اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

مدارک اعلام خسارت

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

مدارک مورد نیاز در صورت جراحت ( هزینه پزشکی ) و نقص عضو :

۱) گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )

۲) مدارک شناسایی زیاندیده (کپی کار ملی و شناسنامه )

۳) گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی )

۴) تمامی گزارشات پزشکی قانونی ( در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی )

۵) تمامی مدارک بیمارستانی علی الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی

۶) گواهی پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان

۷) رونوشت بیمه نامه , و ضمائم آن( تمامی صفحات پشت و رو)

۸) مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن

۹) در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمان

مدارک تکمیلی لازم در صورت فوت

۱) گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )

۲) مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی )

۳) فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفی

۴) فتوکپی برابر اصل شده گواهی فوت و جواز دفن

۵) فتوکپی برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت

۶) فتوکپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی

۷) فتوکپی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی

۸) فتوکپی برابر اصل شده رای دادگاه ( در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا )

۹) فتوکپی برابر اصل شده قیم نامه و نامه اداره سرپرستی ( در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر )

۱۰) تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی

۱۱) برگه ماموریت متوفی ( در صورت فوت به هنگام ماموریت )

۱۲) رونوشت بیمه نامه تمامی صفحات پشت و رو

۱۳) در بیمه نامه ساختمانی کپی پروانه ساختمان

شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

ماده یک : موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه
ماده دوم : استثنات
خسارات معلول عوامل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
-۲-۱ خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار , کارکنان , نمایندگان و شرکای آن
-۲-۲ خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیواکتیو و عوامل دیگری از این قبیل
-۲-۳ خسارتهای ناشی از جنگ , انقلاب , شورش , اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
-۲-۴ خسارتهای مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران ) غیرازموکلین( منعقد نموده است.
ماده سه : تعهدات بیمه گذار
این قرارداد بر مبنای اظهارات بیمه گذار تنظیم گردیده و حق بیمه نیز براساس آن تعیین شده است بنابراین بیمه گذار می بایست:
-۳-۱ همزمان با امضای این قرارداد هرگونه اطلاعی که درباره ماهیت خطر وجود دارد بخصوص نکاتی که در ارزیابی خطر موثر است را بطور کامل و صحیح و بصورت کتبی به بیمه گر اعلام نماید .
-۳-۲ در طول مدت قرارداد هر گونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر حاصل شود و همچنین اگر شغل و حرفه بیمه گذار تغییر کند و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط بیمه گذار با موضوع بیمه بوجود آید مراتب را فور ا و حداکثر ظرف
مدت ده روز )اداری( به اطلاع بیمه گر برساند. در غیر این صورت بیمه گر نسبت به جبران خسارت تعهدی نخواهد
داشت.
-۳-۳ بیمه گذار مکلف است وقوع هر گونه حادثه موضوع این قرارداد و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه موکلین علیه خود که به این قرارداد مربوط شود اعم از اینکه مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی یا به صورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد را بدون فوت وقت و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است, کیفیات مطالبه و یا دعوی نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است , مشخصات زیاندیده , مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارد را به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع معاضدت نماید.
عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرایط فورس ماژور به بیمه گر حق خواهد داد که قرارداد را فسخ و جبران خساراتی را که از این جهت متوجه او می شود از بیمه گذار طلب نماید .
ماده چهارم – تعهدات بیمه گر
-۴-۱ منظور از جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیانهای مستقیمی که در اثر موضوع بیمه به موکلین وارد می شود.
-۴-۲ از هر خسارت مالی مبلغی بعنوان فرانشیز ) به میزانی که در شرایط خصوصی قرارداد ذکر شده است ( بعهده بیمه گذار است.
-۴-۳ در صورتیکه خواسته دعوی و یا حکم دادگاه بیش از حداکثر میزان تعهد بیمه گر باشد بیمه گر نسبت به مازاد آن هیچگونه مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت.
-۴-۴ در هر حال حق سازش و حق تعقیب دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضائی با بیمه گر است و بیمه گذار به موجب این قرارداد بیمه گر را وکیل با حق توکیل با حق غیرولو کرار ا می نماید که پرونده مربوطه را در مراجع قضائی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی و صلح و سازش تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی بعمل آورد که به منافع بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آید ولی نسبت به مازاد تهعد این بیمه نامه بیمه گذار حق همه گونه اقدامی خواهد داشت .
-۴-۵ قبول هر گونه مسئولیت و سازش از نقطه نظر خسارات مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد در غیر این صورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.
-۴-۶ بیمه گذار متعهد است هر گونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این قرارداد را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضائی دریافت نموده باشد بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۴۴ ساعت برای بیمه گر ارسال نماید و در صورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به بیمه گر وارد شود خواهد بود.
-۴-۷ در صورتیکه بیمه گر لازم بداند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این قرارداد برای هر حادثه متعهد است و یا اینکه اگر مبلغی قبلا پرداخت نموده یا پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضائی متوقف و از خود سلب مسئولیت نموده و در صورت صلاحیت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانات حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این قرارداد به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید بنابراین بیمه گر در برابر هر گونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده پنج – مدت قرارداد و تمدید آن
در صورتیکه هر یک از طرفین تا پانزده روز قبل از انقضای مدت قرارداد نظر خود را مبنی بر فسخ آن اعلام ندارد قرارداد خودبخود برای مدت یکسال دیگر تمدید شده تلقی می شود. بیمه گذار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه می باشد . در هر حال اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار باشد.
ماده شش – فسخ و بطلان قرارداد
این قرارداد ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی بیست روزه از سوی هر یک از طرفین) بیمه گر یا بیمه گذار ( فسخ گردد , در صورت فسخ حق بیمه مدت باقی مانده به صورت روز شمار برگشت خواهد شد .
تبصره ۱: هرگونه اعلام ناصحیح و کتمان واقعیت از طرف بیمه گذار در صورتیکه از روی سوء نیت باشد اعم از اینکه قبل از امضای قرارداد و یا در طول مدت قرارداد باشد هر چند تاثیری در وقوع خسارت نداشته باشد موجب بطلان قرارداد خواهد بود.
در صورتیکه سوء نیت بیمه گذار مسلم نشود سهمی از خسارت به نسبت تفاوت حق بیمه پرداخت شده و حق بیمه ای که بیمه گذار در صورت اعلام صحیح خطر باید می پرداخت بعهده وی خواهد بود.
تبصره ۲ : خودداری بیمه گذار از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع او چنانچه از روی عمد نباشد و بمحض اطلاع در مقام جبران آن برآید به اعتبار قرارداد و تعهدات ناشی از آن لطمه ای نمی زند.
ماده هفت – مواد متفرقه
-۷-۱ در صورتیکه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد پوشش قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده باشد.
-۷-۲ خسارت موضوع این قرارداد با اطلاع بیمه گذار به شخص ثالث زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و بمحض پرداخت خسارت , بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.
-۷-۳ نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه گذار و متن این قرارداد درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه بیمه گذار قانونی خود را کتب ا به اطلاع بیمه گر برساند.
در صورت تغییر نشانی و اقامتگاه بیمه گذار و عدم اعلام آن به بیمه گذار نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.
-۷-۴ هرگونه تغییراتی در موضوع این قرارداد با صدور الحاقی صورت خواهد گرفت و اوراق الحاقی از هر لحاظ دارای اعتبار بیمه نامه ) قرارداد (خواهد بود.
-۷-۵ تعهدات بیمه گر اولا محدود به داخل کشور ایران در نقاط مورد توافق و قبول بیمه گر و بیمه گذار است و بیمه نامه در خارج از سر حدات ایران و نقاط غیر از محدوده مندرج در شرایط خصوصی دیگر فاقد اعتبار است.
-۷-۶ مرور زمان مربوط به این قرارداد دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود
-۷-۷ طرفین قرارداد می توانند کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا به صورت دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل می گردد و در صورت لزوم رای محاکم قضایی صالحه ملاک عمل خواهد بود.
ماده هشت – مواد و نسخ قرارداد
این قرارداد مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره و تمام صفحات و مفاد آن با امضای بیمه گر و بیمه گذار رسیده است.

گفتگو آنلاین با مشاوران ارشد کارگزاری بیمه مرکزی