منوی دسته بندی

شرکت بیمه نوین:

بیمه نوین یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران است. این شرکت در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده‌است. شرکت بیمه نوین با مشارکت بانک اقتصاد نوین تأسیس شده‌است. این شرکت  به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ تحت شماره ۲۶۳۴۶۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را آغاز نموده است .

شرکت بیمه نوین از جمله شرکت‌های بیمه‌ای است که بیمه عمر و سرمایه گذاری را به صورت ترکیبی از بیمه عمر و اندوخته سرمایه گذاری به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند. همچنین علاوه بر بیمه عمر و اندوخته سازی که در این بیمه نامه شکل می‌گیرد، پوشش‌هایی از قبیل خطر فوت و سایر پوشش‌های اضافی همراه با سودآوری تضمین شده نیز نصیب بیمه گذاران می‌کند.

 بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نامه‌ای است که با پرداخت حق بیمه‌های شما پوشش‌های بیمه‌ای و اندوخته سرمایه گذاری ارزشمندی را برای دارندگان این بیمه نامه فراهم می‌نماید. حق بیمه پرداختی با پرداخت سودهای روز شمار تضمینی، مشارکتی و تشویقی سرمایه نهایی این بیمه نامه را شکل .می‌دهد. در کنار سرمایه شکل گرفته، پوشش های ویژه ای که این بیمه نامه دارد می‌تواند ارزش داشتن این بیمه نامه را دو چندان کند.

پوشش سرمایه فوت به هر علت

در بیمه عمر نوین فرد بیمه شده اگر به هر دلیلی فوت نماید، سقف سرمایه فوت تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.  شما می‌توانید برای سرمایه فوت ضریب افزایش سالانه سرمایه را به صورت  ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد داشته باشید که سرمایه فوت بیمه نامه با درصد مشخصی هر سال بیشتر شود. هر فرد بیمه شده‌ای می‌تواند به انتخاب خود ضریب سرمایه فوت خود را افزایشی و یا ثابت انتخاب نماید. اگر بیمه شده در طول داشتن بیمه عمر به هر دلیلی فوت کند، مبلغ سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

پوشش فوت در اثر حادثه

اگر فرد بیمه شده در طول مدت داشتن بیمه عمر به دلیل حادثه فوت کند بیمه نوین ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان  را پرداخت می‌کند. البته این نکته را فراموش نکنید که در زمانیکه فوت حادثه اتفاق بیافتد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت حادثی، سرمایه فوت به هر علت به اضافه اندوخته بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

پوشش نقص عضو

اگر فرد بیمه شده در طول داشتن بیمه عمر به هر علتی دچار نقص عضو شود و یا از کارافتاده شود به گونه ای که وی قادر نباشد فعالیت فیزیکی انجام دهد، می‌تواند از این پوشش استفاده نماید. میزان پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی برابر ۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت می‌باشد. از کارافتادگی و نقص عضو می‌تواند شامل نابینایـی کامـل و دائـم از دو چشـم، از کارافتادگـی دائـم و کامـل یـا قطـع دو دسـت حداقـل از مـچ یـا دو پـا حداقـل از مـچ یـا یـک دسـت و یـک پـا حداقـل از مـچ، از دسـت دادن هـر دو پنجـه‌هـا، قطـع کامل نخـاع، ناشـنوایی دائـم و کامل هـر دو گـوش، برداشـتن فـک پاییـن و یـا سـایر مـوارد باشد کـه بـه تشـخیص پزشـک معتمد شرکت بیمه ،  ازکارافتادگی داده می‌شود.

اگر فرد بیمه شده در طول مدت داشتن بیمه دچار نقص عضو جزئی شود، سرمایه نقص عضو بر اساس میزان خسارت اتفاق افتاده به وی پرداخت می‌شود.

 

پوشش هزینه‌های پزشکی

از جمله شرکت‌هایی که این پوشش را در بیمه های عمر به بیمه شده‌های خود ارائه می‌کند، بیمه نوین می‌باشد. بر اساس شرایط بیمه عمر جبران هزینه های پزشکی معادل ۵ درصد، ۱۰درصد، ۱۵ درصد ، ۲۰درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۰ میلیون تومان به فرد بیمه شده پرداخت می‌شود.

 

پوشش ازکارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه، بیماری و یا فوت بیمه گذار

بر اساس شرایط بیمه عمر، اگر فرد بیمه شده  در بازه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال بر اثر حادثه و یا بیماری دچار ازکارافتادگی شود، می‌تواند از این پوشش استفاده نماید. با داشتن این پوشش ، ادامه روند بیمه نامه با پرداخت حق بیمه از طریق بیمه نوین همچنان انجام می‌شود. در این شرایط تمامی پوشش‌های بیمه ای و فرایند سرمایه گذاری و تشکیل اندوخته بیمه عمر نوین همچنان برقرار می‌ماند.

 

پوشش امراض خاص

داشتن پوشش بیماری در بیمه عمر نوین برای افراد ۱ تا ۶۰ سال قابل ارائه می‌باشد. میزان این پوشش ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ درصد سرمایه فوت به هر علت بیمه نامه عمر نوین می‌باشد. بیماری‌هایی که در بیمه نوین تحت پوشش هستند عبارتند از بـروز سـکته قلبـی، سـکته مغـزی، جراحـی عـروق قلبـی، سـرطان و پیونـد اعضـای اصلـی بـدن (شـامل قلـب، ریـه، کبـد، کلیـه، مغـز اسـتخوان)، که اگر در اثر هر کدام از بیمار ی‌های تحت پوشش، فرد بیمه شده دچـار عارضـه جسـمی شـده و یـا در اعمـال طبیعـی اعضـا و جهـاز مختلـف بـدن وی اختلالی بـه وجـود آیـد، شـرکت بیمـه مبلغی را حداکثر تـا سـقف ۵۰ درصد سـرمایه فـوت بـه هـر علـت را در تاریـخ بـروز بیمـاری بـه وی پرداخـت خواهـد کـرد.

گفتگو آنلاین با مشاوران ارشد کارگزاری بیمه مرکزی