منوی دسته بندی

شرکت بیمه سامان:

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.

معرفی

در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:

تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است:

  • خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
  • خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
  • خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
  • خسارت‌های ناشی از جریمه یا جزای نقدی
  • اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
  • خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

توجه: در نگهداری از اصل بیمه نامه ثالث دقت بیشتری صورت گیرد زیرا درصورت مفقود شدن اصل بیمه نامه بیمه نامه المثنی صادر نمی گردد و بیمه گر صرفاً گواهی مفقودی بیمه نامه را صادر می نماید و همچنین در زمان تمدید بیمه نامه، سابقه تخفیفی بیمه نامه قبلی در دوره جدید لحاظ نمی شود…(البته چنانچه سابقه بیمه نامه قبلی نزد شرکت بیمه سامان باشد بدلیل دسترس بودن سوابق محاسبه تخفیف پس از استعلام داخلی اعمال می شود.)

گفتگو آنلاین با مشاوران ارشد کارگزاری بیمه مرکزی